Môi trường ngày càng bị ô nhiễm bởi từ nhiều nguồn thải như nước thải, khí thải, bụi bẩn, rác thải,...Môi trường sinh thái ngày càng bị thu hẹp đần đi, vì vậy nhà nước ta ban hành nhiều bộ luật, thông tư, nghị định để nhằm bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta. Đối với các doanh nghiệp nhà nước có quy định, quy chế riêng theo từng mức độ hồ sơ bảo vệ môi trường có những biện pháp mạnh xử lý nếu doanh nghiệp vi phạm. Để tránh vi phạm pháp luật đồng thời có thể bảo vệ môi trường, doanh nghiệp cần phải bổ sung các đề án bảo vệ môi trường như Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh là một trong những công ty hàng đầu làm đề án bảo vệ môi trường. Hãy gọi cho chúng tôi khi bạn cần làm đề án và những báo cáo hồ sơ môi trường nhé.

Mục đích của lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

de-an-bao-ve-moi-truong-dongian

Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản mục đích là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án. Đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

Đối tượng làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản là những đối tượng không có một trong những giấy tờ sau:

a) Giấy xác nhận bản cam kết (kế hoạch) bảo vệ môi trường;

b) Giấy xác nhận bản cam kết (kế hoạch) bảo vệ môi trường bổ sung;

c) Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

d) Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết ( kế hoạch) bảo vệ môi trường;

đ) Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

e) Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Ngoài ra còn những đối tượng đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường...

Hồ sơ đề nghị đăng ký đề án đơn giản

-Một (01) văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/NĐ-CP;

-Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:

a) Cơ sở đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo Thông tư 26/2015/NĐ-CP quy định tại Phụ lục 14a đã được ban hành

b) Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo Thông tư 26/2015/NĐ-CP  quy định tại Phụ lục 14b đã được ban hành

Những thắc mắc về đề án bảo vệ môi trường đơn giản hãy gọi  cho chúng tôi 0938395254 để được giải đáp nhé.